fbpx
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mij’ staat wordt Nanouk van Gennip bedoeld. De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door Nanouk van Gennip.

Nanouk van Gennip
Jupiter 11
4907 CN Oosterhout

Kamer van Koophandelnummer 73587966

Contact via: nanouk@nanoukvangennip.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma

2.1 Het Succesvol Ondernemen met SEO programma (hierna ook wel genoemd: programma) wordt uitgevoerd door Nanouk van Gennip.

2.2 In dit programma heb ik mijn talenten, mijn kennis, mijn passie en energie samengevoegd.

Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten, het aanpassen van je website en het schrijven van content. Het succes van jouw deelname is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jij meer bezoekers via zoekmachines op je website krijgt. Wel zal ik mij inspannen dat je de juiste handvatten hebt om de beste SEO-content te schrijven en een groeiend aantal bezoekers op je website te krijgen. Succesvol ondernemen is afhankelijk van meerdere factoren dan alleen SEO. Over het succes van je bedrijf kan ik geen garanties geven maar ik sta binnen de grenzen van het programma voor je klaar om je hierbij te helpen. Je bent je er van bewust dat het basis programma een echt do it yourself programma is en dat je dus geen 1 op 1 begeleiding krijgt. En dat als je hebt gekozen voor het vip programma er wel 1 op 1 begeleiding bij zit.

2.3 Regels omtrent de coaching/begeleiding:

– Afspraken vinden online plaats via Zoom tijdens kantooruren.

– Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd anders vervalt de afspraak. 

– Een 1-op-1 afspraak duurt 30 minuten.

– Als ik ziek ben dan schuiven alle afspraken op.

– Ik zal mijn vakantie’s op tijd laten weten zodat je weet waar je aan toe bent.

– Alles, maar dan ook alles, wat in de community wordt besproken blijft in deze groep. Mocht iemand kunnen aantonen dat iemand anders vertrouwelijke informatie buiten deze groep om heeft verspreid, dan wordt die persoon definitief uit de groep verwijderd.

Artikel 3 Afkoelingsperiode

3.1 Tot 2 weken na de start van het programma kun je als je niet tevreden bent er voor kiezen om alle huiswerkopdrachten in te leveren zodat ik kan beoordelen of je echt mee hebt gedaan en je best hebt gedaan en op die manier kun je je geld terug krijgen. Mits je dus alle huiswerkopdrachten hebt gedaan en dat kan aantonen. Je ontvangt je geld volledig terug. Na de eerste 2 weken is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan ben je verplicht aan elk betalingstermijn te voldoen, ook na afronding van het programma of als je zelf tussentijds hebt besloten om te stoppen, zal de verplichting tot betaling bestaan.

4.2 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 5 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen

5.1 Op de teksten en materialen van het programma bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Klachten

6.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

6.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van het programma-onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

7.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

7.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 8 Privacy

8.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

Artikel 9 Overig

9.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

9.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

9.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 10 Geschillen

10.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat ik een geschil aan de rechter voorleg.

10.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Breda.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Wijziging van de voorwaarden

12.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

12.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.